דף הבית ביטוח ביטוחים שרותים נוספים צרו קשר
רמי דוד סוכנות לביטוח - ביטוח אישי וישיר
 

פיננסים ושרותים נוספים

פיננסים ושרותים נוספים :
ניהול תיק השקעות
קרן פנסיה
קרן נאמנות
קופות גמל
קרן השתלמות
תובעי ביטוח לאומי
נתבעי בנקים/משכנתאות
ליסינג
מיחזור משכנתא
טפסים
כרטיס אשראי חוץ בנקאי
טוב לי בקבע
סרטונים
חוות דעת
מנוע לאיתור חסכונות פנסיונים
הטבות מס
ביטוח מקיף אונליין
קופונים
מועדון המיליון
ביטוח רכב מקיף וחובה אונליין
תביעות גוף ביטוחיות ?! תביעות על רשלנות רפואית
שנה טובה
גיוס סוכנים
מחשבון ביטוח משכנתא
ביטוחים
פרופיל העסק
מאמרים
   
  קשר ישיר
Undefined  -
Undefined  -
רמי דוד - בעלים
רחל  - מח' תביעות
יפית  - חיים/עסקים
קורל  - חתמת רכב
נימה  - קשרי לקוחות
ורוניקה  - קשרי חוץ
ישי  - פיתוח עסקי
 

פיננסים ושרותים נוספים

חדשות עולם הכלכלה

בתיקונים האחרונים לפקודת מ"ה בוצעו שינויים בסדר קיזוז הפסדים הן במישור הפירותי והן במישור ההוני. לקראת סיומה של שנת המס 2009, סוקר הכותב את סדר קיזוז ההפסדים.

מבוא

בתיקונים האחרונים לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בוצעו שינויים בסדר קיזוז ההפסדים, הן במישור הפירותי והן במישור ההוני. במאמר זה נסקור את סדר קיזוז ההפסדים.

המישור הפירותי

1. הפסד שוטף של אדם מעסק או ממשלח יד, שאילו היה רווח היה נישום לפי הפקודה, אפשר (לא חובה) לקזזו כנגד הכנסה חייבת של אותו אדם. הקיזוז מבוצע בשנה שבה נוצר ההפסד ושבה נוצר הרווח. כלומר, אין אפשרות שבשנה אחת יש רווח ובשנה לאחר מכן - הפסד, ויותר קיזוז. אין קיזוז אחורנית.

2. היה ומבוצע חישוב נפרד לבני זוג, לא יותר להעביר הפסד של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני. ראה בעניין זה את פסק הדין בן אליהו.

3. במקרה שאי אפשר לקזז את ההפסד בשנה שבה נוצר, יועבר ההפסד לשנים הבאות. הפסד המועבר מעסק או ממשלח יד "נחות" מהפסד שוטף, כלומר - אי אפשר לקזז הפסד מועבר מכל מקור; הפסד מועבר אפשר לקזזו מול הכנסה חייבת מעסק או ממשלח יד, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד.

אפשר לקזז הפסד מועבר מעסק או ממשלח יד שנוצר משנת 2007 ואילך אף מול הכנסה משכר (שמקור חיובה הוא סעיף 2(2) לפקודה), בהתקיים התנאים להלן:

א. לאותו אדם לא הייתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז.

ב. אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח יד שיצרו את ההפסד המועבר.

ג. מקור ההפסד המועבר אינו מחברת בית, מחברה משפחתית או מחברה שקופה.

4. הפסד שלא קוזז השנה, מה דינו בשנה לאחר מכן? יש הלומדים מהרישה של סעיף 28(ב) לפקודה, "מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור, יועבר..." משמע, יש חובה לקזז הפסד, ורק אם אי אפשר לקזזו, אזי ההפסד מועבר; ויש הלומדים מהסיפה של סעיף 28(ב) לפקודה, "...ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה..." משמע, אם יכולת לקזז את ההפסד ולא קיזזת, העונש הוא איסור לקזז את ההפסד בשנה שלאחר מכן, ורק לאחר שנתיים אפשר לקזזו.

5. לעניין נושא קיזוז הפסדים, "הכנסה חייבת" ו"רווח הון" כוללים שבח מקרקעין.

6. למרות הוראות סעיף 28(א) לפקודה, שדן בקיזוז הפסד שוטף, והוראות סעיף 28(ב) לפקודה, שדן בקיזוז הפסד מועבר, הנישום יכול לבקש שלא לקזז הפסד, שוטף או מועבר, מול סכום אינפלציוני או כנגד רווח הון, ריבית או דיווידנד, אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

7. לעניין סעיף 28(ב) לפקודה, שדן בהפסד מועבר, למדנו שאפשר לקזזו אף מול רווח הון מעסק. מהו רווח הון מעסק? האם הרווח במכירת בית חרושת הוא רווח הון מעסק? האם הרווח במכירת מניות שהוחזקו בחברה הוא רווח הון מעסק? בפסק הדין מודול בטון נקבע שהחזקה במניות של חברת בת בידי חברת האם יכולה להיחשב רווח הון בעסק. נציין שבאותו מקרה יושמו הוראות חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969, שמאפשר לאחד את דוחות חברת האם וחברת בת לצורך חישוב חבות המס הכוללת.

8. עד עכשיו ראינו כיצד מטפלים בהפסד מעסק או ממשלח יד. כעת נשאלת השאלה: כיצד מטופלים הפסדים מהכנסה פסיבית (לא הכנסה מעסק או ממשלח יד)? סעיף 28(ח) לפקודה קובע שהפסד שהיה לאדם מהשכרת בניין, אפשר לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בניין בשנים הבאות. משמע, הפסד מהשכרת בניין (נכס) ניתן לקזז מול הכנסה מאותו הנכס בלבד.

ונחדד: במקרה שהכנסה חויבה לפי הוראות סעיף 8ב לפקודה (כלומר הכנסה פסיבית משכירות) על בסיס מזומן, אזי אם בשנים קודמות הכירו בהכנסה, ולאחר מכן יש הוצאות (הפסד) - יותר לקזז את ההפסד האמור מול כל מקור, כך על פי סעיף 8ב לפקודה.

9. סעיף 3(ד) לפקודה ממסה סכומים ששולמו למעביד מקופת גמל. חשוב לזכור שניתן לקזז את ההכנסה האמורה אף מול הפסד מועבר. כך לדוגמה, מעביד יכול לקזז הכנסה מקבלת כספים מקופת הפיצויים מול הפסדים מועברים.

10. בטרם נעבור לסדר קיזוז הפסדים במישור ההוני, חשוב לזכור את ההוראה שבסעיף 3(ב)(3)(ג) לפקודה, שלפיה מס על פי סעיף קטן (א) (מחילת חוב, והחוב נובע מסכומים שקיבל הנישום לצורך ייצור הכנסתו מעסק או ממשלח יד... והוא אינו חייב במס על הסכומים שקיבל לפי הוראות סעיף 2 לפקודה), יראוהו לעניין סעיף 92(א) כמס על רווח הון.

סעיף 92 לפקודה דן בקיזוז הפסד הון.

הוראה אחרת (ואולי הפוכה) קובעת בסעיף קטן (ב) לסעיף 3(ב)(3) לפקודה כי לפי בקשת הנישום שהייתה לו הכנסה כאמור בסעיף קטן (א), יראו לעניין סעיף 28(ב) את מחילת החוב וההכנסה כהכנסה מעסק.

המישור ההוני

1. חשוב לדעת שבחישוב רווח הון, הרווח הנומינלי מפוצל לרווח ריאלי ולרווח אינפלציוני. בהתעלם מסוגיית הליניאריות, במקרה שיש רווח נומינלי, שמפוצל להפסד ריאלי ולרווח אינפלציוני חייב במס, אי אפשר לקזז את הרווח האינפלציוני החייב במס מול ההפסד הריאלי, הכול משום שיש רווח נומינלי.

2. הפסד משבח כמוהו כהפסד הון לעניין קיזוז ההפסד, כך נקבע בסעיף 92(א)(1) לפקודה.

3. הפסד מנכס מחוץ לישראל יקוזז בתחילה מול רווח מנכס שמחוץ לישראל. אם אין רווח על נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד מול רווח מנכס בישראל. הכלל הזה נכון לגבי הפסד שוטף והפסד מועבר.

4. הפסד הון במכירת נייר ערך, אפשר לקזזו אף מ: (רק לגבי הפסד שנוצר משנת 2006, ולגבי ניירות ערך זרים על הפסד משנת 2007 ואילך. יש הוראות מעבר לגבי הפסדים משנת 2003 ועד שנת 2005, שניתנים לקיזוז מוטב בשנת 2006. החל משנת 2007, המצב כפי שתיארנו.)

● הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך.

● הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל נייר ערך אחר, ששיעור המס החל על הריבית או על דיווידנד שקיבל אותו אדם אינו עולה על 25%.

משמע, אפשר לקזז הפסד ממכירת נייר ערך אף מול דיווידנד וריבית מניירות ערך. לדוגמה, הפסד מניירות ערך אפשר לקזז מול משיכת בעלים מחברה בבעלותו, בהנחה שמשיכת הבעלים תסווג כדיווידנד.

חשוב לזכור שהפסד הון ממכירת נייר ערך הוא אף במקרה של נייר ערך זר. כך עולה מהגדרת "נייר ערך" בסעיף 88 לפקודה.

אין כלל שקובע מה הדין כאשר מחד גיסא יש הפסד הון ורווח הון, ומאידך גיסא יש רווח מדיווידנד; מה סדר קיזוז ההפסדים?

אין כללים ברורים ו/או חד משמעיים בנושא. רשות המסים (מס הכנסה) לא קבעה אם בתחילה יש לקזז את הפסד ההון מול רווח ההון, או שמא יש לקזז את הפסד ההון מול הדיווידנד ולשלם מס על רווח ההון. לכן, כל עוד אין הנחיות ברורות, רשאי כל אחד לפעול בדרך הכדאית לו מבחינה מיסויית.

5. חשוב להדגיש שכל הנושא של קיזוז הפסדים שלא קיבל ביטוי בשנים עברו בדוחות טופס 1214 או 1301 - לא יותר בקיזוז בשנים שלאחר מכן.

לסיכום

סקרנו את האפשרויות השונות של קיזוז הפסדים. יש לתת תשומת לב לנושא קיזוז הפסדים, וזאת כדי שלא ייווצר מצב שיוכלו לקזז הפסד ולא קיזזו אותו, ובדיעבד ההפסד ילך לאיבוד.

לא נכנסנו למחלוקת בין מומחים בתחום המס ובין רשות המסים בשאלה - האם אפשר לקזז הפסד מירידת שער דולר בתוכנית צמודת דולר מול הכנסת ריבית נומינלית על תוכנית זו. יש הטוענים שאפשר לקזז הפסד מירידת שער דולר בהחזקה של ניירות ערך, אף ש"לכאורה" מדובר בהפסד אינפלציוני שפטור ממס אילו היה רווח.

הידיעה נלקחה מהאתר: bizportal

עיצוב: וריטק